Basisvaardigheden

Vanaf groep 3 ontwikkelen we de vaardigheden die de kinderen in groep 1/2 hebben geleerd verder door middel van de beschikbare methoden. In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het aanleren van basisvaardigheden, zoals taal, lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 vergroten we deze vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan tijdsbesef, oriëntatie op jezelf en de wereld en het omgaan met informatiebronnen. In alle groepen stimuleren we de kinderen om zich creatief te ontwikkelen. Dit doen we onder meer door dramatische expressie, beeldende vorming en muzieklessen aan te bieden.

Wat willen we bereiken?

Het team van De Rank streeft ernaar dat alle kinderen aan het einde van de basisschool het niveau halen dat bij hen past. Het niveau wordt vastgesteld op basis van observaties, methodegebonden-  en niet methodegebonden toetsen. De overheid verwacht van iedere basisschool in Nederland dat elk kind voldoende vaardig is in rekenen, taal en lezen, de zogenaamde kernvakken. De Inspectie van het Onderwijs houdt onze resultaten op dit gebied nauwlettend in de gaten. Wij onderschrijven de verwachting van de overheid.

De overheid legt de nadruk op de basisvaardigheden en vindt dat elke basisschool 65% moet besteden aan taal, lezen en rekenen. Het wettelijk minimum aantal lesuren dat uw kind op de basisschool hoort te krijgen is 7520 uur. We hanteren dagelijks voor alle groepen dezelfde begintijden en eindtijden

Vakgebieden

Een stevige basis vergroot de kans op succes in het voortgezet onderwijs en het maatschappelijk leven.

We vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens. We proberen de leerlingen een goede leer- en werkhouding aan te leren. We leren kinderen zelfstandig te werken en samen te werken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan leerstrategieën. Erg belangrijk is voor ons de ontwikkeling van het sociaal gedrag. Kenmerk daarbij is dat de leerling een positieve bijdrage levert in de groep en aan de schoolgemeenschap als geheel.

De vakgebieden die in ieder geval op de basisschool wettelijk verplicht zijn, betreffen: Taal en lezen, Rekenen, Schrijven, Wereldoriëntatie, Lichamelijke oefening, Sociale redzaamheid (o.a. verkeer), Expressie (o.a. muziek), Godsdienst, Bewegingsonderwijs en Engels.

Op De Rank vinden we het belangrijk dat we kinderen regelmatig in contact brengen met: kunst en cultuur. Samen met Kunst Centraal maken we jaarlijks een cultureel programma voor alle groepen. We maken gebruik van het aanbod van culturele instellingen in de buurt. We bezoeken tentoonstellingen, filmvoorstellingen en doen mee aan culturele activiteiten.

Internationalisering

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen. De school beschikt over twee VVTO specialisten. In groep 1 t/m 8 wordt structureel aandacht gegeven aan de Engelse taal. We maken hierbij gebruik van het programma Groove me.

De afgelopen twee schooljaren werkten wij samen met vijf Europese landen aan een uitwisselingsproject (Erasmus).  Het is ons streven om actief te blijven in internationale Europese trajecten en zo schreven we nu als projectleider een nieuw project. Ook dit project, Little Scientist Building is goedgekeurd door de Europese Unie en zo kunnen we t/m 2020 met leerlingen basisscholen in Zweden, Duitsland, Roemenie, Italie, Noord Ierland, Litouwen en Griekenland bezoeken.