Vanaf dit schooljaar, 2019-2020, is De Rank een Kanjerschool. Wij merkten dat het programma van de Vreedzame School ons onvoldoende handvatten gaf voor het individuele kind in de groep. We zien dat onze leerlingen, naast het groepsproces waar ze in zitten, ook behoefte hebben aan het leren omgaan met zichzelf en de ander. Het leren herkennen van en taal geven aan gevoel en gedrag. Door de expertise en inzet van een aantal collega’s hebben we gezien dat de Kanjertraining werkt en zijn we enthousiast geworden om deze methode te gaan gebruiken. We starten dit schooljaar met een teambreed scholingstraject.   

De Kanjertraining

Kanjertraining is een sociaal-emotionele methode die uitgaat van: Vertrouwen, Veiligheid, Rust en Wederzijds Respect. Ze geeft handvatten voor sociale situaties en gebruikt hiervoor vier gedragstypen:

De tijger

Dit is een kanjer. Een kind dat assertief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.

Het konijn

Deze denkt dat hij/zij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.kanjertraining 267x200

Het aapje

Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. 
Het aapje neemt niets en niemand serieus

De pestvogel

Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet.                                                                                  

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen, het heft in eigen hand nemen en verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gedrag.

De 5 kanjerafspraken gewerkt:                                   

kanjertraining afspraken
  • we vertrouwen elkaar
  • niemand speelt de baas
  • niemand lacht een ander uit
  • niemand doet zielig
  • we helpen elkaar

Binnen de kanjertraining wordt de kinderen geleerd hoe met pesten om te gaan. Kinderen leren welke gevolgen bepaald gedrag heeft, hoe ze met hun eigen gedrag de situatie kunnen veranderen.

Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden.

Leerlingmediatoren

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie; bemiddelen bij conflicten. Hier zijn we tevreden over en blijven we inzetten. Elk jaar worden kinderen uit groep 7 opgeleid tot mediator en in groep 8 lopen zij herkenbaar op het plein en helpen bij het oplossen van conflicten. We leren onze leerlingen dat ze zelf ook een verantwoording hebben voor het klimaat op school. Deze vorm van samen verantwoordelijk zijn en daarbij het in gesprek gaan bij een conflict, ervaren wij als een waardenvolle toevoeging in de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

Voor meer informatie over de kanjertraining:
www.kanjertraining.nl