Artikelindex

Op De Rank willen wij voor alle kinderen een zo goed mogelijk passend onderwijs-aanbod realiseren, in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht. Op De Rank hebben we gekozen voor inclusief onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen zoveel mogelijk het passende onderwijs in de eigen groep krijgen. Inclusief onderwijs wil terdege rekening houden met de diversiteit binnen de leerlingengroep. 
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier leren en naar school gaan. De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen.

Ook op De Rank onderkennen we dat (hoog)begaafde kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. We willen dit onderwijsaanbod structureel realiseren, waarbij we streven naar duidelijkheid en haalbaarheid voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Met ingang  van het schooljaar 2017-2018 werken we met de  nieuwe geïntegreerde zaakvakmethode DaVinci. In deze methode worden de vakken godsdienst, aardrijkskunde. Geschiedenis, biologie. wetenschap & techniek, maatschappijleer. natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en filosofie geïntegreerd door de leerkracht aangeboden.

Stimuleren van het hogere orde denken bij meerbegaafde leerlingen
Werken met de methode DaVinci en het hogere orde denken van Bloom gaan hand in hand. Benjamin Samuel Bloom (1913 – 1999) was een Amerikaans psycholoog – gespecialiseerd in educatie – die heeft bijgedragen aan de indeling van de onderwijsdoelstellingen. Ook regisseerde hij een team dat een groot onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van uitzonderlijk talent op het gebied van eminentie, uitzonderlijke prestatie en grootheid. In 1956 ontwikkelde hij een taxonomie van educatieve doelstellingen, een classificatie van leerdoelen die bekend zal worden als de taxonomie van Bloom. Bloom onderscheidt daarin het lagere orde denken en het hogere orde denken.

Door thematisch te werken binnen DaVinci en vanuit die verschillende vakgebieden te denken, is de leerling automatisch bezig met verbanden leggen. Door een thema steeds vanuit dezelfde verschillende vakgebieden te bestuderen, leren de kinderen analyseren, ze zien de structuren die steeds terugkomen en herkennen deze. Daarmee kunnen ze ook evalueren, ze kunnen onderdelen beoordelen in relatie tot het thema en de andere thema’s. Tevens wordt binnen een thema een omgeving geschapen waarbinnen ruimte is het geleerde in nieuwe contexten te plaatsen. Bovendien biedt een thema allerlei mogelijkheden tot gedifferentieerd werken; vanuit talenten en intelligenties van kinderen als individu en als groepslid waardoor ook zo het hogere orde denken wordt gestimuleerd. Op deze manier wordt het hogere orde denken een basaal onderdeel van ons onderwijs  dat voortdurend aan de orde is. Door het gebruik van de DaVinci methode verwachten wij als Rank nog beter te kunnen inspelen op talenten van onze leerlingen.