IMG_5543

Meer- en hoogbegaafdheid

Op De Rank willen wij voor alle kinderen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod realiseren, zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier leren en naar school gaan.

De laatste jaren is er in Nederland meer aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook op De Rank bieden we hen een specifiek onderwijsaanbod. Binnen ons onderwijs hebben we een uitdagend aanbod voor begaafde kinderen. Hiervoor hebben wij een specialist in de school aangesteld.

Compacten en verrijken

Wanneer we merken dat kinderen in de groepen 3 t/m 8 meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere aanbod dan gaan we over tot compacten en verrijken. Dit houdt in dat het reguliere werk wordt aangepast aan de behoefte van de leerling en dat we verrijkend materiaal gaan aanbieden. Dit verrijkend materiaal bestaat uit het plusmateriaal dat hoort bij de methode en aanvullend verrijkingsmateriaal. Hierbij kan gedacht worden aan Kien, Rekentijger en Topklassers.

Dit verrijkingsmateriaal sluit aan bij taal, rekenen en de algemene ontwikkeling. Ook op andere momenten krijgen kinderen meer uitdaging aangeboden. Zo kan de dag worden gestart met een breinbreker, waarbij moeilijke puzzels moeten worden opgelost. Tijdens de DaVinci lessen wordt er meer verdieping en verbreding gezocht door opdrachten aan te bieden op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren.

Uitdagend materiaal

In groep 1 en 2 is ook aandacht voor het cognitief sterke kind. Wanneer blijkt dat een kind meer uitdaging nodig heeft naast het aanbod in de klas, dan wordt er uitdagend materiaal aangeboden. Hierbij moet worden gedacht aan het op een uitdagende manier inzetten van ontwikkelingsmateriaal, het aanbieden van denksleutels en het verdiepen en verbreden van het onderwijsaanbod door bijvoorbeeld opdrachten aan te bieden die aansluiten bij de interesse van de leerling.

Signaleren

Voor het signaleren van (meer) begaafde leerlingen maken wij gebruik van het signaleringsinstrument DHH. DHH is een instrument dat ondersteuning biedt in de begeleiding van (meer) begaafde kinderen.

Naast het verrijkend aanbod in de klassen is het ook mogelijk dat kinderen deelnemen aan de Day a Week School. Welke kinderen in aanmerking te komen voor de Day a Week school, onderzoeken we samen met de specialisten van de Day a Week.

Day a Week School

De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Wij hebben ook aandacht voor kinderen die niet zozeer cognitief, als wel creatief denken op een hoger niveau.

Samen met ontwikkelingsgelijken

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit de regio één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

Gespecialiseerde leerkracht

De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl/.